BÄSTA BIENNALEN SKAPAR NYA MODIGA GENERATIONER!

Bästa Biennalen är med nästan 100 konstplatser i Sydsverige landets största nätverk för barn och ungas möten med konsten och kreativiteten!

Bästa Biennalen arrangerar bland annat Bästa Festivalen – Sveriges största konstfestival, där barn och unga skapar direkt med konstnärer och pedagoger. Men workshoppar, kollon och öppna verkstäder erbjuds året om. Du hittar allt på Programkartan.

För nätverkets arrangörer, konstnärer och andra inbjudna produceras också Bästa Konferensen, föreläsningar och nätverksträffar. Verksamheten publicerar trycksaker som Bästa Boken och deltar i externa event för att skapa olika och fler möten med konsten.

Bästa Biennalen vill i mötet med konsten och kreativiteten, öppna nya perspektiv för barn och unga – bortanför invanda synsätt och lösningar. Tillsammans med målgrupperna skapar Bästa Biennalen innovativa program och aktiviteter som i sin tur skapar kreativa, jämställda och modiga individer och medborgare.

Nätverket arbetar för att möjliggöra och utveckla metoder för barn och ungas möte med konst och konstnärer. Nätverksträffar, konferenser och utbildningar arrangeras med syfte att stärka samarbetet, fördjupa och dela såväl kunskap som erfarenheter.

Verksamheten skapar opinion för barn och ungas rätt till konsten och kulturen och samhällets olika institutioner, stärka konstpedagogikens utveckling och ställning och konstnärernas möjlighet att verka. Bästa Biennalen ser olika bakgrunder, egenskaper och åldrar som tillgångar och motverkar segregation och utanförskap. Modigt tillsammans – tillgängligt, inkluderande, jämställt och hållbart.

FN:s konvention om barnets (alla under 18 år) rättigheter är en hörnsten i Bästa Biennalens arbete, med särskilt fokus på artikel 2: ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”, artikel 13: ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter” och artikel 31: ”Barnet har full rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet.”

Bästa Biennalens stora nätverk består av stora och små konstinstitutioner och initiativ, på landsbygden och i städerna runt om i Sydsverige. Verksamheter som drivs av regioner, kommuner, ideella föreningar och privata aktörer. Genom samverkan inom nätverket och med externa aktörer positionerar sig Bästa Biennalen som en ledande nationell resurs för möten mellan barn och unga och konsten – regionalt, nationellt och internationellt. Nätverket koordineras, kommuniceras och utvecklas övergripande av en arbetsgrupp med bas i Ystad.

Bästa Biennalen är en regional satsning på barn och ungas möten med konst som startade i Skåne 2013. Sedan 2021 ingår också arrangörer i Region Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Kalmars län och Blekinge, genom Regionsamverkan Sydsverige. Verksamheten finansieras i huvudsak av respektive region och Kulturrådet.

Läs vidare

Bästa Biennalen fyller tio år - en artikel om Bästa Biennalen av Sune Johannesson