Klippans Konsthall

Klippans Konsthall, Storgatan 9, Klippan, Sverige