Karlshamns stadsbibliotek

Karlshamns stadsbibliotek, Ågatan 18-26, 374 36 Karlshamn, Sverige