2019: Effekter och konsekvenser
  • 11 nov 2019

2019: Effekter och konsekvenser

Malmö Konsthall Arrangör:
Bästa Biennalen

Information om arrangemanget

Konstförmedling i förändring

Effekter och konsekvenser

Varmt välkomna till Bästa Biennalens konferensserie Konstförmedling i förändring som i år samarrangeras med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall.

Konferensen vill öppna upp för samtal kring mätbarhet. Hur kan egentligen kulturutbud för barn och unga mätas för att sedan översättas till samhällsekonomiska termer? Med vilka verktyg? Vad syns och vad syns inte i dessa mätningar? Frågeställningarna som format konferensens tema är sprungna ur gemensamma tankar och erfarenheter samt ett behov av diskussion och kompetensutbyte kring vad det innebär att vara en målstyrd verksamhet.

Konferensen vände sig till konstpedagoger, curatorer och konstnärer samt till dig som inom ditt uppdrag eller fält jobbar med konst, publik och förmedling.

 Program/talare

Sofia Lindström har en PhD från Linköpings universitet, Tema Kultur och Samhälle, där hon disputerade 2016. Idag arbetar Lindström inom ramen för en sk. Flexit-tjänst, ett treårigt projekt som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, Kulturförvaltningen i Göteborg och Högskolan i Borås. Forskningsprojektet kallas ”Deltagardrivna processer i offentlig verksamhet, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad”.

”Delaktighet är ett nyckelbegrepp inom olika politiska fält idag. I kulturpolitiken relaterar begreppet till kring kulturens och konstens samhällsbetydelse, mot ökad politisk resonans, dialogisk publikkontakt och samhälleligt engagemang. Projektet syftar till ökad empirisk och teoretisk kunskap med kulturförvaltningen i Göteborg stad som empirisk grund. Hur definieras delaktighet och hur görs det till praktik? Vilka möjligheter och utmaningar uppstår? Vad betyder delaktighetsmålet för lokal politisk styrning av kultur?”

Philippa Nanfeldt är konstvetare med inriktning mot konstpedagogik och har arbetat med det under större delen av sitt yrkesverksamma liv, framförallt som intendent för den pedagogiska verksamheten på Göteborgs konstmuseum där hon även är chef för Publika möten sedan snart två år tillbaka. ”I mitt föredrag kommer jag att med Göteborgs konstmuseum som utgångspunkt skissera utvecklingen av konstpedagogens roll fram till idag för att sedan reflektera över vilka möjligheter och utmaningar konstpedagogen står inför i ett framtida perspektiv.”

Per Möller har en anställning som universitetsadjunkt vid K3 (Konst, Kultur och Kommunikation) på Malmö universitet och har inom ramen för sitt forskningsarbete varit delaktig i flertalet kunskapsutbyten och projekt med lokala och regionala aktörer så som Malmö stads och Malmö universitets samarbetsorganisation ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling), Kulturförvaltningen i Malmö stad och Kultur Skåne.

”Jag disputerar våren 2020 med en avhandling om idéer om kulturens värden i Malmös stadsomvandlingsarbete 1990-2012. Avhandlingen är en kritisk analys av de olika värden som kulturområdet har tillskrivits i loppet av Malmös förändring mot en ”kunskapsstad” och intresserar sig för kulturpolitikens position i en sådan utvecklingsprocess. Detta innebär att den lokala kulturpolitiken uppfattas både i relation till väl etablerade kulturpolitiska mål och till idéströmningar som är med och driver på en särskild form av urban utveckling. Det är just i en sådan dynamisk och ofta spänningsfylld relation mellan kulturområdet och rådande samhällsutveckling som mitt intresse för kulturpolitik utgår ifrån. Frågor om hur kulturpolitik legitimeras i utformningen av samhället och vilka ideologiska anspråk som ligger bakom olika idéer om kulturens värden blir därmed centrala.”

SAK UNG Malmö (Sofia Peetre Malthe, Alice Löfqvist och Olivia Denkiewicz) ger en presentation av sin verksamhet.

Deltagande konstnärer

För mer info

bastabiennalen.se
Kontaktperson: Isabel Rescala
isabel.rescala@ystad.se +46(0)704-94 85 83