Bästa Biennalens konferens 2019: Per Möller

Per Möllers föredrag från Bästa Biennalens konferens 2019. Konferensen, som ingår i Bästa Biennalens serie ”Konstförmedling i förändring”, samarrangerades med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall på temat ”Effekter och konsekvenser”.

Per Möller har en anställning som universitetsadjunkt vid K3 (Konst, Kultur och Kommunikation) på Malmö universitet och har inom ramen för sitt forskningsarbete varit delaktig i flertalet kunskapsutbyten och projekt med lokala och regionala aktörer så som Malmö stads och Malmö universitets samarbetsorganisation ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling), Kulturförvaltningen i Malmö stad och Kultur Skåne.

”Jag disputerar våren 2020 med en avhandling om idéer om kulturens värden i Malmös stadsomvandlingsarbete 1990-2012. Avhandlingen är en kritisk analys av de olika värden som kulturområdet har tillskrivits i loppet av Malmös förändring mot en ”kunskapsstad” och intresserar sig för kulturpolitikens position i en sådan utvecklingsprocess. Detta innebär att den lokala kulturpolitiken uppfattas både i relation till väl etablerade kulturpolitiska mål och till idéströmningar som är med och driver på en särskild form av urban utveckling. Det är just i en sådan dynamisk och ofta spänningsfylld relation mellan kulturområdet och rådande samhällsutveckling som mitt intresse för kulturpolitik utgår ifrån. Frågor om hur kulturpolitik legitimeras i utformningen av samhället och vilka ideologiska anspråk som ligger bakom olika idéer om kulturens värden blir därmed centrala.”