Öppna Stäng

Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Vi arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar och lyfter professionell konst för barn och unga genom att samordna en återkommande regional konstbiennal vartannat år.

Bästa Biennalens konstbiennal har genomförts vartannat år sedan 2013. Konstbiennalens innehåll produceras av olika arrangörer såsom konstinstitutioner, aktörer från det fria kulturlivet samt kommuner tillsammans med konstnärer.

Bästa Biennalen arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, nätverkande och samverkan främst i södra Sverige men även på nationell och internationell nivå.

Bakgrund

Bästa Biennalen har uppkommit efter en förstudie om möjligheten att i Skåne inrätta en konstbiennal med fokus på barn och unga. Studien, som ingick i Region Skånes kartläggning av konstens infrastruktur, motiverades av att det i Skåne redan finns barn- och ungdomsbiennaler för teater, film, litteratur och dans (bibu.se, BUFF, LitteraLund och Salto!). I förstudien framkom att det är ett bra sätt att skapa en återkommande plattform för professionella inom det konstnärliga fältet. En återkommande biennal ger utrymme för experimenterade, där man vågar prova nya grepp samtidig som det blir en plats för utbyte av erfarenheter och idéer. Genom att till biennalen knyta en konferensdag skapas ett forum för fortbildning inom fältet och för nya kontakter med både nationella och internationella aktörer. Med Moderna Museet Malmö som huvudman för projektet ”Bildkonstfestivalen för barn och unga i Skåne” genomfördes den första biennalen år 2013 med hjälp av projektstöd från Kulturrådet och Region Skåne. Biennalen genomfördes då med namnet Barnens Bästa Biennal! förkortat BBB!. Efter utvärdering bytte biennalen namn till Bästa Biennalen! med undertiteln en biennal för barn, unga och andra nyfikna förkortat BB! Erfarenheterna från arbetet med denna låg till grund för det fortsatta arbetet med den nästkommande biennal som ägde rum under novemberlovet 2015. Projektet har sedan uppstart hunnit bli väl etablerat i Skåne och från och med hösten 2021 även i fem regioner till: Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings Län, Region Kalmar Län och Region Kronobergs Län. Förutom själva biennalveckorna har fortbildningar arrangerats och en mängd samarbeten har initierats. Från år 2016 är Ystads konstmuseum huvudman för Bästa Biennalen och projekttiteln har ändrats till Bästa Biennalen- en konstbiennal med fokus på barn och unga. Målgruppsfokus är barn och unga och vuxna tillsammans. B! drivs som en del av Ystads konstmuseums verksamhet och finansieras huvudsakligen med verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Konstbiennalen

Konstbiennalen äger rum på- och arrangeras av flera konstinstitutioner och andra platser lämpade för konst.

Under hösten 2021 äger Konstbiennalen rum i Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings Län, Region Kalmar Län och Region Kronobergs Län. Fokus ligger på samtida konst, men självklart finns en öppenhet för historisk konst.

Redan från uppstart togs konstbiennalens form och innehåll fram tillsammans med de deltagande arrangörerna. Det är de större institutionerna, med sin konstpedagogiska kompetens, sina större tillfälliga utställningar, sina samlingar, ateljéer och utställningsrum som utgör konstbiennalens bas. En annan stark grupp av arrangörer som växt fram genom åren är kommuner, vilka utgörs av kultur och fritidsförvaltningar vilka arrangerar konstevenemang på lämpliga platser inom sin kommun. Utöver dessa uppmanas mindre konstinstitutioner, konstnärer, konstföreningar, konstnärsdrivna gallerier, konstnärsverkstäder, Konstfrämjandet och andra aktörer från det fria konstlivet som arbetar med att skapa och visa konst att på olika sätt delta i biennalen. Alla medverkande arrangörer ansvarar och bekostar själva för sina utställningar, marknadsföring och aktiviteter under biennalperioden men B! erbjuder deltagande aktörer möjlighet att söka pengar i syfte att ge möjlighet att utföra nya idéer och betala deltagande konstnärer. De gemensamma marknadsföringsinsatserna för hela evenemanget betalas av B!.

Konstbiennalen erbjuder för dess besökare, förutom utställningar även kreativa utmaningar i form av workshops, ateljéarbete, performance och andra typer av konstnärliga överraskningar som är tänkta att vara angelägna för barn och unga.

Det handlar om inkludering

Bästa Biennalen utvecklas hela tiden. Mellan konstbiennalerna utförs det en omfattande utvärdering av föregående konstbiennal i samtal med arrangörerna. Den ligger till grund för merparten av planering och utveckling av nästkommande konstbiennal. Efter genomförandet av konstbiennalen 2017 såg vi behovet av att tydligare kommunicera hur våra mål och visioner om att nå ut med konst för barn och unga är kopplat till ett antidiskriminerings- och inkluderingsarbete. Ett första steg för att uppnå detta var att ta fram och formulera en värdegrund. Det gjorde vi med hjälp av Malmö mot Diskriminering, Add Gender, SETTINGS Normkreativa processer och utbildningar samt med stöd av forskare inom konst och koloniala studier. Därefter tog vi fram en handlingsplan för hur arrangörer kan planera, kommunicera och genomföra en inkluderande programpunkt under konstbiennalen, Bästa Biennalens Praktika. 2019 är första året den används och vi kommer följa upp arbetet 2020 och 2021 med en redovisande offentlig rapport.

Utdrag från Bästa Biennalens Praktika:

Bästa Biennalen tror på den kreativa processen, det långsiktiga perspektivet, att erfarenhet kan betraktas som kunskap och att ett normkritiskt förhållningstill konst- och kulturvärlden är viktigt. Bästa Biennalen är inkluderande då en intersektionell analys genomsyrar all planering och där normkreativitet används som redskap för planering av konstbiennalens aktiviteter.

Då B! har som syfte att tillgängliggöra konst för en bred publikgrupp arbetar vi fortlöpande med att lyfta mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor genom att anordna och samarbeta kring fortbildningar för olika grupper som är engagerade i biennalen samt att initiera projekt som berör dessa frågor.

Samverkan

Informationsträffar och samverkansträffar arrangeras kontinuerligt, internt och externt. Vi har månadsvis Frukostklubbar för arrangörer att utbyta erfarenheter och nätverka, Öppna Konstnärsträffar för konstnärer som vill arbeta med oss, arrangörerna eller är intresserade av att nå ut till en bredare publik, årliga konferenser om konst och publikfrågor. B! samarbetar med många aktörer och söker ständigt nya samverkanspartners såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Ett viktigt och nära samarbete sker med det regionala konstpedagogiska nätverket Konstpedagogiskt Nätverk i Skåne kring konferensdagen Konstförmedling i förändring. Bästa Biennalen har sedan några år samverkat med regioner, nationellt nätverk och aktörer som vill utveckla sina konstverksamheter gentemot barn och unga och marginaliserad målgrupper. Framöver kommer Bästa Biennalens verksamhet än mer rikta sig nationellt varför en del av kärnverksamheten blir om att se över hur det kan gå till.