Öppna Stäng

Kort om Bästa Biennalens arbete med barnkonventionen

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.  Så här sammanfattar Rädda Barnen barnkonventionen:

“Barnkonventionens artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt.”

Utdraget är hämtat från:

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/

 

Barnkonventionen består av 54 artiklar. En viktig artikel för Bästa Biennalen är artikel 31 – barnets rätt till vila och fritid:

“Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet.”

Läs barnkonventionen i sin helhet här:

Barnkonventionen – Rädda Barnen

Barnkonventionen – UNICEF Sverige

 

Vad säger Region Skåne?

Bästa Biennalen arbetar utifrån Region Skånes kulturplan i vilken barn och ungas likvärdiga tillgång till kultur och eget skapande utgör en viktig del:

“[…] barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och kunna tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor, funktionsförmåga och andra individuella förutsättningar. Utbud och aktiviteter för barn och unga ska upplevas som relevanta, präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. Barn och unga ska ha inflytande i kulturlivet och få lov att vara delaktiga, utifrån sina förutsättningar. Barns och ungas bästa ska vara utgångspunkten för beslut.”

/…/

“För många barn kan kulturaktiviteter på fritiden vara avgörande när det gäller möjligheten att bygga självkänsla och öka tilltron till den egna förmågan… Den geografiska närheten är betydelsefull för att barn och unga utifrån sina egna förutsättningar ska kunna delta i kulturlivet och ha möjlighet till eget skapande. Detta gäller särskilt för yngre barn samt barn och unga med funktionsnedsättning.”

Regional kulturplan för Skåne 2021 – 2024, s. 36 – 37

https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-kulturplan-for-skane-2021-2024/

 

Hur jobbar Bästa Biennalen?

Arbetet med barnkonventionen kan se ut på många olika sätt och fungerar för Bästa Biennalen som en viktig utgångspunkt tillsammans med Region Skånes kulturplan. Bästa Biennalen kan ses som en plattform och ett kontaktnät där frågor som berör barn och ungas rätt till att delta i konst- och kulturlivet diskuteras. Tillsammans tittar vi på och undersöker hur barnkonventionen kan implementeras utifrån bland annat konstpedagogens, konstförmedlarens och kulturutvecklarens perspektiv och förutsättningar inom respektive verksamheter.

Bästa Biennalen erbjuder och arrangerar seminarier, fortbildning, konferenser samt en konstbiennal med fokus på barn och ungas möte med professionell konst. Konstbiennalens interna tema för 2021 är just barnkonventionen och för att hjälpa oss som verksamhet och våra arrangörer i arbetet försöker vi säkerställa att de resurser och verktyg som behövs och efterfrågas tillgodoses. Arbetsprocessen ser olika ut för alla, därför är det viktigt med samtal, diskussion, kunskapsutbyte och fördjupning.

Den 17 maj bjöd vi in Åsa Ekman, expert på barnkonventionen, till Bästa Biennalens halvdagsseminarium om barnkonventionen, för en föreläsning specifikt utformad för Bästa Biennalens arrangörer.

För mer information om Åsa Ekman: www.asaekman.com

Efter Åsa Ekmans föreläsning följde en workshop där deltagarna delades in i arbetsgrupper. Tillsammans fick de både läsa och reflektera över artiklarna och sedan välja ut en eller flera att arbeta med under konstbiennalen 2021. Under workshopen genomfördes även en gemensam dokumentation för alla att ta del av. Syftet var att visa på hur många olika perspektiv och tankar det finns kring barnkonventionen och hur många olika sätt det går att jobba med och utifrån de olika artiklarna.

Exempel från dokumentationen 17/5:

Hur jobbar vi med artiklar 6, 13 och 31? (Drömmarnas hus, Malmö):
”Vi tar spjärn och hämtar inspiration från en konstnärlig kontext som vilat på barnrättsperspektivet (Barnens Skulpturpark). Ett konstprojekt med, av och för barn och unga där slutresultatet är till för alla. Barn och unga har här deltagit i en längre konstnärlig process, sida vid sida med professionella konstnärer. En process som bland annat genererat sex nya offentliga verk, vilka uppförts i barnens egna bostadsområde/uppväxtmiljö: Verk där också barnen står som stolta upphovsrättsinnehavare. Vi bjuder in de barn som deltagit i projektet till att vara med att utforma upplägg och innehåll i vårt bidrag till Bästa Biennalen. Dessa barn får sedan också vara med och tillsammans med den professionella konstnären, genomföra workshops mm.”

Hur jobbar vi med artikel 16? (Kulturparken Småland):
“Rätten till ett privatliv. Att utan föräldrar/vårdnadshavare få pröva olika uttrycksformer/konstnärliga uttryck på egen hand och i så full frihet det går. Detta kan bli ett sätt för föräldrar och barn att våga släppa taget, respektive känna sig kapabel på egen hand utan det självklara stöd som naturligtvis aldrig kan tas från en förälder/vårdnadshavare.”

Utdrag från: Gemensam dokumentation – BB seminarium om barnkonventionen 17/5

 

Dokumentation av den konstnärliga processen i arbetet med Barnens skulpturpark. Bland annat från ett bronsgjuteri, presentation av barnens modeller på Skissernas museum i Lund och besök på KKV i Malmö.

Foto: Drömmarnas hus i Malmö