Öppna Stäng

BÄSTA BIENNALEN ÄR EN REGIONAL SATSNING PÅ BARNS OCH UNGAS MÖTE MED SAMTIDA KONST. VI ARBETAR FÖR DET TILLGÄNGLIGA OCH INKLUDERANDE KONSTRUMMET FÖR ALLA ÅLDRAR OCH LYFTER PROFESSIONELL KONST FÖR BARN OCH UNGA GENOM ATT SAMORDNA EN ÅTERKOMMANDE REGIONAL KONSTBIENNAL.

 

Bästa Biennalens konstbiennal har genomförts i Skåne vartannat år sedan 2013. Konstbiennalens innehåll produceras av olika arrangörer  såsom konstinstitutioner, aktörer från det fria kulturlivet och kommuner tillsammans med konstnärer. Konstbiennalen 2021 är den mest omfattande hittills då den ägde rum i hela sex regioner i södra Sverige. Utöver Skåne tillkom då Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings Län, Region Kalmar Län och Region Kronobergs Län.

Bästa Biennalen har sitt säte på Ystads konstmuseum och arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, nätverkande och samverkan på regional, nationell och internationell nivå.

 

Bakgrund

Initiativet till Bästa Biennalen kom från Region Skåne som gav Moderna Museet Malmö i uppdrag att undersöka hur samtidskonst kunde göras mer tillgänglig för barn och unga i hela Skåne. I Skåne fanns det redan inarbetade och framgångsrika återkommande arrangemang, med barn och unga som målgrupp, inom andra kulturella områden teater, film, litteratur och dans (bibu.se, BUFF, LitteraLund och Salto!)., men det saknades inom konstfältet. En förstudie gjordes av Moderna Museet Malmö som resulterade i idén att inrätta en konstbiennal riktad till denna målgrupp. En biennal innebär ett vartannat år återkommande arrangemang. I samråd med Regionens konstinstitutioner och kommuners kulturförvaltningar beslutades det att denna skulle äga rum på hösten och sträcka sig över skolans höstlov. Målgruppen skulle primärt nås på sin fritid och inte via skolan. En återkommande biennal skulle ge utrymme för experimenterade, där nya grepp kunde prövas samtidig som det skulle vara en plats för utbyte av erfarenheter och idéer. Genom att knyta en konferensdag kunde Bästa Biennalen vara ett forum för fortbildning inom professionen. Moderna Museet Malmö fick i uppdrag att sjösätta Bästa Biennalen och att driva den som ett pilotprojekt i tre år med projektstöd från Region Skåne och Kulturrådet. Under perioden genomfördes två konstbiennaler 2013 och 2015. Efter pilotprojektets slut fick Ystads konstmuseum det regionala uppdraget att driva och utveckla Bästa Biennalen vidare. Inför den femte konstbiennalen år 2021 uppstod ytterligare ett pilotprojekt som innebar att Bästa Biennalens konstbiennal ägde rum i hela södra Sverige när ytterligare fem regioner tillkom; Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings Län, Region Kalmar Län och Region Kronobergs Län. Pilotprojektet har möjliggjorts tack vare stöd från  Kulturrådet.

 

Konstbiennalen

Konstbiennalens form och innehåll har utvecklats i samverkan med de deltagande arrangörerna som står för konstbiennalens innehåll. Arrangörerna bestå av de större konstinstitutionerna som med sin konstpedagogiska kompetens, sina större tillfälliga utställningar, sina eventuella samlingar, ateljéer och utställningsrum utgör konstbiennalens bas. En annan stark grupp av arrangörer som växt fram genom åren är kommuner, vilka utgörs av kulturförvaltningar ofta med en kulturutvecklare i spetsen som arrangerar konstevenemang på lämpliga platser inom sin kommun. Utöver dessa deltar mindre konstinstitutioner, konstnärer, konstföreningar, konstnärsdrivna gallerier, Konstfrämjandet Skåne och andra aktörer från det fria konstlivet som arbetar med att skapa och visa konst att på olika sätt. Alla medverkande arrangörer ansvarar och bekostar själva sina arrangemang och marknadsföring men Bästa Biennalen erbjuder arrangörerna en ekonomisk förstärkning genom ett konstnärsarvode och säkerställer således att konstnärernas medverkan i konstbiennalen. De gemensamma marknadsföringsinsatserna för hela evenemanget står Bästa Biennalen för.

Konstbiennalens arrangemang ser olika ut det kan vara utställningar, workshops, ateljéarbete, performance och/eller någon annan typ av konstnärliga överraskningar. Målgruppen är barn och unga tillsammans med sina familjer.

 

Tiden mellan konstbiennalerna

Mellan konstbiennalerna utförs det en omfattande utvärdering av föregående konstbiennal i samtal med alla arrangörer. Den ligger till grund för merparten av planering och utveckling av nästkommande konstbiennal. Parallellt arbetar Bästa Biennalen med att arrangera och delta i fortbildningar, bygga och upprätthålla nätverk, möjliggöra kunskaps och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevaka samt förmedla egna erfarenheter och metoder i olika sammanhang.

Bästa Biennalen samarbetar med många aktörer och söker ständigt nya samverkanspartners såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Återkommande nätverksträffar för alla arrangörer arrangeras flera gånger om året. Ett fördjupat samarbete sker med det regionala konstpedagogiska nätverket Konstpedagogiskt Nätverk i Skåne kring en årligt återkommande konferensdag på temat Konstförmedling i förändring.

Bästa Biennalen har sedan några år samverkat nationellt med olika aktörer som vill utveckla sina konstverksamheter gentemot barn och unga och marginaliserad målgrupper.  Hösten 2020 fick vi ett uppdrag från Regionsamverkan Sydsverige* att genomföra Konstbiennalen 2021 i ytterligare 5 regioner med medfinansiering av Kulturrådet. Genom det har vi fått många fler arrangörer och fördjupade samarbeten med närliggande regioner. Nya, idéer, utmaningar och erfarenheter berikar Bästa Biennalen och är med och formar framtiden.

 

*Regionsamverkan Sydsverige – bild och form är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring kultur, vilket arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.